Vijesti iz medicine

UKC Tuzla prvi akreditirani klinički centar u FBiH

Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla i njegovim organizacionim jedinicama dodjeljena je akreditacija i certifikat o ispunjenosti standarda transplantacijske medicine čime je višegodišnji rad i izuzetno zalaganje u procesu uvođenja sistema kvaliteta i sigurnosti rezultirao uspješnom eksternom validacijom od strane Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu Bosne i Hercegovine. Ovim činom je Univerzitetski klinički centar Tuzla postao potpuno akreditirana zdravstvena ustanova i prvi akreditirani klinički centar u Federaciji BiH.

Nešto ranije su obavljene vanjske ocjene u svrhu certifikacije i akreditacije u četiri klinike, bolničke apoteke i tehničke službe ustanove, dva centra za mentalno zdravlje, deset apoteka i ogranaka i devet timova porodične/obiteljske medicine.

Uručenje AKAZ certifikata za JZU UKC Tuzla: Prof.dr.sc. Nešad Hotić, direktor JZU UKC Tuzla i Doc.dr.sc. Ahmed Novo, direktor AKAZ-a

Najbolje za pacijente

„Od marta je započeo pregled jedne od najjačih zdravstvenih ustanova u BiH i od tada ocjenjujemo da li se ponašaju i pružaju usluge u skladu sa standardima koje je propisala federalna Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu. Ovo priznanje znači i potvrdu pacijentima da UKC Tuzla pruža kvalitetne i sigurne zdravstvene usluge i to u skladu sa najboljom evropskom i svjetskom praksom. To je zapravo nešto što i pacijenti koji borave na UKC-u Tuzla najbolje i znaju kada uporede rad od prije nekoliko godina i današnji nivo koji je dostignut“, naveo je doc. dr. Ahmed Novo, direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu Bosne i Hercegovine.

“Ovo priznanje znači i potvrdu pacijentima da UKC Tuzla pruža kvalitetne i sigurne zdravstvene usluge i to u skladu sa najboljom evropskom i svjetskom praksom.”

Doc.dr.sc. Ahmed Novo, direktor AKAZ-a

Nakon provedenih vanjskih ocjena i verifikacije izvještaja vanjskih ocjenjivača od strane Komisije za certifikaciju i akreditaciju, donijeta je odlukda da se dodijele certifikacije i akreditacije svim pregledanim zdravstvenim ustanovama, s obzirom na to da ispunjavaju certifikacijske standarde, odnosno više od 80% akreditacijskih standarda za bolnice, odnosno centre mentalnog zdravlja, apoteke ili timove porodične/obiteljske medicine.

Uručenje AKAZ certifikata za Polikliniku za laboratorijsku dijagnostiku JZU UKC Tuzla: Mr.med.sc. jasminka Mustedanagić, načelnica Poliklinike i Doc.dr.sc. Ahmed Novo, direktor AKAZ-a

Univerzitetski klinički centar Tuzla je u skladu sa načelom stalnog unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite i kvaliteta zdravstvenih usluga, još 2003. godine, krenuo u proces standardizacije, prvenstveno radnih procesa. Ove aktivnosti vodila je posebno organizovana organizaciona jedinica, čiji zadatak je bio da, u saradnji sa svim ostalim organizacionim jedinicama, izvrši standardizaciju, odnosno uspostavi, održava i unapređuje sistem kvaliteta i sigurnosti. Sve to dovelo je do ispunjavanja obaveza utvrđenih Akreditacijskim standardima za bolnice i Certifikacijskim standardima za transplantacijsku medicinu, odnosno do vanjske ocjene i dodjele bezuslovne akreditacije i certifikacije.

Rad na vlastitom poboljšanju

Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, prof. dr. Nešad Hotić zahvalan je svim uposlenicima Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla koji su kroz predan rad doprinijeli ovim pozitivnim rezultatima.

„Zadaća uposlenika UKC Tuzla nije bila da gledaju u tuđe avlije, da budu bolji, predaniji i vrjedniji od drugih. Mi smo htjeli da budemo bolji, predaniji i vrijedniji od sebe samih u prošlosti i zato smo došli do ovoga“, rekao je prof. dr. Nešad Hotić.

“Zadaća uposlenika UKC Tuzla nije bila da gledaju u tuđe avlije, da budu bolji, predaniji i vrjedniji od drugih. Mi smo htjeli da budemo bolji, predaniji i vrijedniji od sebe samih u prošlosti i zato smo došli do ovoga.”

Prof.dr.sc. Nešad Hotić, direktor JZU UKC Tuzla

Ministar zdravstva TK, dr. Bahrudin Hadžiefendić je istakao da je čin dodjele akreditacije UKC Tuzla pokazatelj da je ova ustanova na dobrom putu i primjer koji treba slijediti kada je u pitanju briga za sigurnost i kvalitet zdravstvene usluge.

„Certifikat predstavlja priznanje za postignute rezultate, ali i garanciju kvalitetnog rada koju UKC Tuzla pruža svojim pacijentima“, rekao je ministar Hadžiefendić.

“Certifikat predstavlja priznanje za postignute rezultate, ali i garanciju kvalitetnog rada koju UKC Tuzla pruža svojim pacijentima.”

Dr. Bahrudin Hadžiefendić, ministar zdravstva Tuzlanskog kantona

Akreditaciju su dobili…

Akreditacija prema standardima za bolnice je dodijeljena organizacionim jedinicama Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla:

 • Klinika za interne bolesti,
 • Klinika za hirurgiju,
 • Klinika za ginekologiju i akušerstvo,
 • Klinika za dječije bolesti,
 • Klinika za kožne bolesti,
 • Klinika za zarazne bolesti,
 • Klinika za psihijatriju,
 • Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju,
 • Klinika za ortopediju i traumatologiju,
 • Klinika za plućne bolesti,
 • Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju,
 • Klinika za neurohirurgiju,
 • Klinika za bolesti uha, grla i nosa,
 • Klinika za plastičnu i maksiolofacijalnu hirurgiju,
 • Klinika za očne bolesti,
 • Klinika za anesteziologiju i reanimatologiju,
 • Klinika za neurologiju,
 • Klinika za invazivnu kardiologiju,
 • Klinika za kožne bolesti,
 • Klinika za onkologiju i radioterapiju,
 • Klinika ta hematologiju i transplantaciju matičnih ćelija hematopoeze,
 • Klinika za radiologiju i nuklearnu medicinu,
 • Centar za palijativnu njegu i terapiju bola,
 • Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku,
 • Poliklinika za transfuziologiju i
 • Bolnička apoteka.
Uručenje AKAZ certifikata za Kliniku za zarazne bolesti UKC Tuzla JZU UKC Tuzla: Prof.dr.sc. Sead Ahmetagić, načelnik Klinike i Doc.dr.sc. Ahmed Novo, direktor AKAZ-a

Zahvalnica je uručena i načelnici Sektora za poslove organizacije i poboljšanje kvaliteta, mr. sci.ecc. Maidi Nuhić, dipl. pravnik, koja se na čelu ove organizacione jedinice nalazi od njenog osnivanja. Radi se o prvoj organizacionoj jedinici takve vrste osnovanoj u BiH, koja danas, u saradnji sa AKAZ-om, provodi edukaciju i pomaže pri uspostavi sistema u drugim zdravstvenim ustanovama.

Posthumno je dodijeljena zahvalnica i doc. dr. Nedretu Mujkanoviću koji je za vrijeme svog mandata, kao direktor UKC Tuzla, podržao aktivnosti na osnivanju Sektora za poslove organizacije i poboljšanja kvaliteta i prije nego što je usvojen Zakon koji je utemeljio Federalnu agenciju za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu i nametnuo obavezu uspostave sistema kvaliteta i sigurnosti.

Bedrana Kaletović

Bedrana Kaletović je diplomirani žurnalista koja je svoju karijeru posvetila provjerenom i na činjenicama temeljenom izvještavanju o medicinskim temama.